Mời Thầu: Dịch vụ mở rộng Trung tâm dữ liệu thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Tổng cục Thuế

– Địa chỉ:  Tầng 9 tòa nhà Số 18 Tam Trinh, Hà Nội;

–  Điện thoại: 043.7689679 Fax: 043.7689744.

2. Tên dự án: Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2015

4. Chủ đầu tư:  Tổng cục Thuế

5. Tên gói thầu: Dịch vụ mở rộng Trung tâm dữ liệu

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Dịch vụ mở rộng Trung tâm dữ liệu;
  • Thuộc Dự án: Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2015;
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
  • Bên mời thầu: Tổng cục Thuế;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 11/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Tổng cục Thuế, Tầng 9 tòa nhà Số 18 Tam Trinh, Hà Nội;
  • Điện thoại: 043.7689679 Fax: 043.7689744;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 11/08/2015.