Mời Thầu: Trang bị phần cũng, tính năng phần mềm hệ thống voice broadcast

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Trung tâm Dịch vụ đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone

– Địa chỉ: tầng 7, tòa nhà MobiFone, số 5, ngõ 82, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Trang bị hệ thống Volce Broadcast

4. Chủ đầu tư:  Trung tâm Dịch vụ đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone

5. Tên gói thầu: Trang bị phần cũng, tính năng phần mềm hệ thống voice broadcast

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  •  Gói thầu: Trang bị phần cũng, tính năng phần mềm hệ thống voice broadcast;
  • Thuộc Dự Án: Trang bị hệ thống Volce Broadcast;
  • Nguồn vốn: vốn tái đầu tư năm 2015 của Tổng công ty Viễn thông MobiFone;
  • Bên mời thầu: Trung tâm Dịch vụ đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 19/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone (Phòng Phát triển dịch vụ), tầng 7, tòa nhà MobiFone, số 5, ngõ 82, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 19/08/2015.