Mời Thầu: Trang bị phần cứng và dịch vụ triển khai

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Dịch vụ đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone

– Địa chỉ: tầng 7, tòa nhà MobiFone, số 5, ngõ 82, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án:  Trang bị hệ thống cân bằng tải và tối ưu hóa dữ liệu tập trung cho vùng DMZ các dịch vụ VAS

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone

5. Tên gói thầu: Trang bị phần cứng và dịch vụ triển khai

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  •  Gói thầu: Trang bị phần cứng và dịch vụ triển khai;
  • Thuộc Dự án: Trang bị hệ thống cân bằng tải và tối ưu hóa dữ liệu tập trung cho vùng DMZ các dịch vụ VAS;
  • Nguồn vốn: vốn tái đầu tư năm 2015 của Tổng công ty Viễn thông MobiFone;
  • Bên mời thầu: Trung tâm Dịch vụ đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 14 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 14/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: Trung tâm Dịch vụ đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone (Phòng Phát triển dịch vụ), tầng 7, tòa nhà MobiFone, số 5, ngõ 82, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 14/08/2015.