Mời Thầu: Giám sát thi công xây dựng Nhà ở công vụ Bộ Tư lệnh Thủ đô

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bộ Tư lệnh Thủ Đô Hà Nội

– Địa chỉ: số 8 đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (069) 525377.

2. Tên dự án: Nhà ở công vụ Bộ Tư lệnh Thủ Đô Hà Nội

4. Chủ đầu tư: Bộ Tư lệnh Thủ Đô Hà Nội

5. Tên gói thầu: Gói 4: Giám sát thi công xây dựng

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  •  Gói thầu: Gói 4: Giám sát thi công xây dựng;
  • Thuộc Dự án: Nhà ở công vụ Bộ Tư lệnh Thủ Đô Hà Nội;
  • Nguồn vốn: vốn QP (thuộc chương trình xây dựng nhà ở công vụ);
  • Bên mời thầu: Bộ Tư lệnh Thủ Đô Hà Nội;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 01/08/2015 đến 08 giờ 00 ngày 21/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Bộ Tư lệnh Thủ Đô Hà Nội, số 8 đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: (069) 525377;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 21/08/2015.