Mời Thầu: Đầu tư xây dựng: 02 trạm thủy văn, 03 trạm khí tượng , 03 trạm địa điểm mưa

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ

– Địa chỉ: Số 8, Mạc Đĩnh Chi, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại: 08.38290092; Fax: 08.38237809.

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng bổ sung mạng lưới các trạm khí tượng, trạm Địa điểm mua và trạm đo mực nước phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai trên địa bàn Thành phố từ Nguồn Quỹ phòng chống lụt bão Thành phố

4. Chủ đầu tư: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Đầu tư xây dựng: 02 trạm thủy văn, 03 trạm khí tượng , 03 trạm địa điểm mưa

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 1: Đầu tư xây dựng: 02 trạm thủy văn, 03 trạm khí tượng , 03 trạm địa điểm mưa;
  • Thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng bổ sung mạng lưới các trạm khí tượng, trạm Địa điểm mua và trạm đo mực nước phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai trên địa bàn Thành phố từ Nguồn Quỹ phòng chống lụt bão Thành phố;
  • Nguồn vốn: Nguồn Quỹ Phòng chống lụt bão Thành phố;
  • Bên mời thầu: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 03/08/2015 đến 10 giờ 00 ngày 17/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: Đài Khí tượng Thủy văn khu vục Nam Bộ, Số 8, Mạc Đĩnh Chi, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh;
  • Điện thoại: 08.38290092; Fax: 08.38237809;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 17/08/2015.