Mời chào hàng: Mua xe ô tô chuyên dùng loại 16 chỗ để đưa đón cán bộ, giảng viên và sinh viên

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

– Địa chỉ: 08.38222357/0903753506; Fax: 08.38246683;

–  Điện thoại: 08.38222357/0903753506; Fax: 08.38246683.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

5. Tên gói thầu: Mua xe ô tô chuyên dùng loại 16 chỗ để đưa đón cán bộ, giảng viên và sinh viên

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua xe ô tô chuyên dùng loại 16 chỗ để đưa đón cán bộ, giảng viên và sinh viên;
  • Nguồn vốn: Thu sự nghiệp của đơn vị được phép sử dụng trong phạm vi dự toán được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao;
  • Bên mời thầu: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 08 giờ 00 ngày 07/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Tài chinh – Kế toán (A.009) – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 59C Nguyên Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM;
  • Điện thoại: 08.38222357/0903753506; Fax: 08.38246683;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 00 ngày 07/08/2015.