Mời Thầu: Thi công xây dựng công trình sửa chữa lớn đường song hành đường sắt

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: BQL ĐTXD công trình quận Thủ Đức

– Địa chỉ: lầu 1 phòng D14, Số 43 Nguyên Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. HÔ Chí Minh;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Sửa chữa lớn đường song hành đường sắt (đoạn Cá sấu Hoa Cà đến ga Bình Triệu), phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức

4. Chủ đầu tư: BQL ĐTXD công trình quận Thủ Đức

5. Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Thi công xây dựng công trình;
  • Thuộc Dự án: Sửa chữa lớn đường song hành đường sắt (đoạn Cá sấu Hoa Cà đến ga Bình Triệu), phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức;
  • Nguồn vốn: Ngân sách tập trung Thành phố;
  • Bên mời thầu: BQL ĐTXD công trình quận Thủ Đức;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 11/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: BQL ĐTXD công trình quận Thủ Đức, lầu 1 phòng D14, Số 43 Nguyên Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. HÔ Chí Minh;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 11/08/2015.