Mời Thầu: Mua sắm nguyên vật liệu, gia công chế tạo khuôn mẫu và thuê thiết bị sản xuất, chế tạo

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Truyền tải Điện 4

– Địa chỉ:  số 7 Quốc lộ 52, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại: 08.22402682, Fax: 08.38961191.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải Điện 4

5. Tên gói thầu: Gói 1: Mua sắm nguyên vật liệu của đề tài KC.02.11/11-15; Gói 2: Gia công, chế tạo khuôn mẫu của đề tài KC.02.11/11-15; Gói 3: Thuê thiết bị sản xuất, chế tạo của đề tài KC.02.11/11-15

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói 1: Mua sắm nguyên vật liệu của đề tài KC.02.11/11-15; Gói 2: Gia công, chế tạo khuôn mẫu của đề tài KC.02.11/11-15 Gói 3: Thuê thiết bị sản xuất, chế tạo của đề tài KC.02.11/11-15;
  • Bên mời thầu: Công ty Truyền tải Điện 4;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 19/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: Phòng ĐTXD – Công ty Truyền tải Điện 4, số 7 Quốc lộ 52, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh;
  • Điện thoại: 08.22402682, Fax: 08.38961191;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 19/08/2015.