Mời Thầu: Xây lắp Nhà học 03 phòng, nhà hiệu bộ, nhà ăn + bếp, cổng tường rào

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý XDCB huyện Kon Rây, tỉnh Kon Tum

– Địa chỉ: thôn 1, xã Tân Lập, huyện Kon Rây, tỉnh Kon Tum;

–  Điện thoại: 0603 824 137; Fax: 0603 824 642.

2. Tên dự án: Trường Mầm non Bình Minh xã Đăk Rường

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý XDCB huyện Kon Rây, tỉnh Kon Tum

5. Tên gói thầu:  Xây lắp hạng mục: Nhà học 03 phòng, nhà hiệu bộ, nhà ăn + bếp, cổng tường rào

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Xây lắp hạng mục: Nhà học 03 phòng, nhà hiệu bộ, nhà ăn + bếp, cổng tường rào (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Trường Mầm non Bình Minh xã Đăk Rường;
  • Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dưng nông thôn mới năm 2015;
  • Bên mời thầu: Ban Quản lý XDCB huyện Kon Rây, tỉnh Kon Tum;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 08 giờ 30 ngày 13/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Tại văn phòng Ban quản lý XDCB huyện Kon Rây, tỉnh Kon Tum, thôn 1, xã Tân Lập, huyện Kon Rây, tỉnh Kon Tum;
  • Điện thoại: 0603 824 137; Fax: 0603 824 642;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 13/08/2015.