Mời Thầu: Cải tạo, xây dựng thêm 12 phòng ở Ký túc xá Trường THPT DTNT Quảng Ngãi

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường THPT DTNT tỉnh Quảng Ngãi

– Địa chỉ: Số 08 đường Nguyên Thông, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Trường THPT DTNT tỉnh Quảng Ngãi, hạng mục: cải tạo, xây dựng thêm 12 phòng ở Ký túc xá

4. Chủ đầu tư: Trường THPT DTNT tỉnh Quảng Ngãi

5. Tên gói thầu: Gói thầu xây Lắp số 4:

Toàn bộ phần xây dựng công trình

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu xây Lắp số 4: Toàn bộ phần xây dựng công trình;
  • Thuộc Dự án: Trường THPT DTNT tỉnh Quảng Ngãi, hạng mục: cải tạo, xây dựng thêm 12 phòng ở Ký túc xá;
  • Nguồn vốn: Kinh phí không thường xuyên và Nguồn kinh phí chi thường xuyên;
  • Bên mời thầu: Trường THPT DTNT tỉnh Quảng Ngãi;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 08 giờ 00 ngày 14/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: Văn phòng Trường THPT DTNT tinh Quảng Ngãi, Số 08 đường Nguyên Thông, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 14/08/2015.