Mời chào hàng: Sửa chữa phương tiện thủy năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Khu Quản lý đường thủy nội địa

– Địa chỉ: 314 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, TP. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Khu Quản lý đường thủy nội địa

5. Tên gói thầu: Sửa chữa phương tiện thủy năm 2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Sửa chữa phương tiện thủy năm 2015;
  • Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;
  • Bên mời thầu: Khu Quản lý đường thủy nội địa;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 13 giờ 30 ngày 30/07/2015 đến 13 giờ 30 ngày 06/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính – Khu Quản lý đường thủy nội địa, 314 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, TP. Hồ Chí Minh;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 13 giờ 30 ngày 06/08/2015.