Mời chào hàng: Mua sắm thiết bị xe ô tô tải tự đổ 01 tấn

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty cổ phần Xây dựng Khang Thịnh

– Địa chỉ: 22 Dương Văn Dương, phường Tân Quỷ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại: 08.62670057; Fax: 08.38474874.

2. Tên dự án: Xe ô tô tải tự đổ – tải trọng 01 tấn

4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây dựng Khang Thịnh

5. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: 

  • Gói thầu: Mua sắm thiết bị;
  • Thuộc Dự án: Xe ô tô tải tự đổ – tải trọng 01 tấn;
  • Nguồn vốn: vốn Công ty;
  • Bên mời thầu: Công ty cổ phần Xây dựng Khang Thịnh;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 07/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Công ty cổ phần Xây dựng Khang Thịnh, 22 Dương Văn Dương, phường Tân Quỷ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh;
  • Điện thoại: 08.62670057; Fax: 08.38474874;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 07/08/2015.