Mời chào hàng: Chiến dịch truyền thông ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Ban quản lý dự án LIFSAP thành phố Hồ Chí Minh

– Địa chỉ:  176 Hai Bà Trưng, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại: 08 38221144; Fax: 083822 9727.

2. Tên dự án: Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phầm (LIFSAP)

4. Chủ đầu tư:  Ban quản lý dự án LIFSAP thành phố Hồ Chí Minh

5. Tên gói thầu: Chiến dịch truyền thông (in ấn tài liệu, phát thanh, truyền hình,…)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Chiến dịch truyền thông (in ấn tài liệu, phát thanh, truyền hình,…);
  • Thuộc Dự án: Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phầm (LIFSAP);
  • Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới;
  • Bên mời thầu: Ban quản lý dự án LIFSAP thành phố Hồ Chí Minh;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngầy 28/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 10/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban quản lý dự án LIFSAP TP.HCM, 176 Hai Bà Trưng, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;
  • Điện thoại: 08 38221144; Fax: 083822 9727;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 10/08/2015.