Mời Thầu: Cung cấp và Lắp đặt các hạng mục nội thất đồ gỗ

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:

– Địa chỉ: Lầu 1 khu B, số 10 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. HCM

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Hoàn thiện phần diện tích thuê làm trụ sở Chi nhánh VCB TP. Hồ Chí Minh tại tòa nhà VBB

4. Chủ đầu tư:  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 7:

Cung cấp và Lắp đặt các hạng mục nội thất đồ gỗ

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 7: Cung cấp và Lắp đặt các hạng mục nội thất đồ gỗ;
  • Thuộc Dự án: Hoàn thiện phần diện tích thuê làm trụ sở Chi nhánh VCB TP. Hồ Chí Minh tại tòa nhà VBB;
  • Nguồn vốn: vốn đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm TSCĐ và chi phí hoạt động kinh doanh của Vietcombank;
  • Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 14 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 21/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Hành chính quản trị – Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Lầu 1 khu B, số 10 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. HCM;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 21/08/2015.