Mời Thầu: Thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán nâng cấp, mở rộng trường học

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Bửu Thành

– Địa chỉ: đường Lương Văn Nho, khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện cần Giờ, TP. HCM;

–  Điện thoại:  08 2248 6866.

2. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Thạnh An

4. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Bửu Thành

5. Tên gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán;
  • Thuộc Dự án: Nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Thạnh An;
  • Nguồn vốn: Ngân sách thành phố tập trung;
  • Bên mời thầu: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Bửu Thành;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 20/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Huyện Cần Giờ – Khu hành chính ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, đường Lương Văn Nho, khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện cần Giờ, TP. HCM;
  • Điện thoại: 08 2248 6866;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 20/08/2015.