Mời Thầu: Mua sắm Hóa chất – Vật tư tiêu hao năm 2015 Lần 2

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới

– Địa chỉ:

–  Điện thoại: (84 8)39235804 – 39238704, Fax: (84 8)39236943.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới

5. Tên gói thầu: Mua sắm Hóa chất – Vật tư tiêu hao năm 2015 Lần 2

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua sắm Hóa chất – Vật tư tiêu hao năm 2015 Lần 2;
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và các Nguồn thu hợp pháp khác;
  • Bên mời thầu: Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 13 giờ 30 ngày 31/07/2015 đến 08 giờ 00 ngày 10/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Tài chính Kế toán – Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới; 764 Võ Văn Kiệt P1, Q5, Tp.HCM;
  • Điện thoại: (84 8)39235804 – 39238704, Fax: (84 8)39236943;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 10/08/2015.