Mời Thầu: Cung cấp, lắp đặt Thiết bị cho PTN Mạch điện tử

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

– Địa chỉ: số 268 đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại: (08) 38686755; Fax: (08) 38656295.

2. Tên dự án:  Dự án thành phần QG-HCM-09

4. Chủ đầu tư: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

5. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt Thiết bị cho PTN Mạch điện tử – Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện – Khoa Điện – Điện tử – hạng mục công trình Nhà học tập và thí nghiệm H6 thuộc Dự án thành phần QG-HCM-09;

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt Thiết bị cho PTN Mạch điện tử – Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện – Khoa Điện – Điện tử – hạng mục công trình Nhà học tập và thí nghiệm H6 thuộc Dự án thành phần QG-HCM-09;
  • Thuộc Dự án: Dự án thành phần QG-HCM-09;
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước;
  • Bên mời thầu: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: t 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 12/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng 206 nhà B4 – Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, số 268 đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh;
  • Điện thoại: (08) 38686755; Fax: (08) 38656295;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thấu: 09 giờ 00 ngày 12/08/2015.