Mời chào hàng: Cung cấp máy vi tính phục vụ công tác đào tạo cho Trường Đại học

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Trường Đại học Tài chính – Marketing

– Địa chỉ: 306 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình, TP. HCM (phòng 00T);

–  Điện thoại:

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Trường Đại học Tài chính – Marketing

5. Tên gói thầu: Cung cấp máy vi tính phục vụ công tác đào tạo cho Trường Đại học Tài chính – Marketing năm 2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: 

  • Gói thầu: Cung cấp máy vi tính phục vụ công tác đào tạo cho Trường Đại học Tài chính – Marketing năm 2015;
  • Nguồn vốn: Thu sự nghiệp của trường;
  • Bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính – Marketing;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 07/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trường Đại học Tài chính – Marketing, 306 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình, TP. HCM (phòng 00T);
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 07/08/2015.