Mời chào hàng: Mở rộng, nâng cấp tổng 18 quận nối mạng quản lý tạm trú NNN

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công an thành phố Hồ Chí Minh

– Địa chỉ: số 676 Đường 3/2, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.

–  Điện thoại:

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Công an thành phố Hồ Chí Minh

5. Tên gói thầu: Mở rộng, nâng cấp tổng 18 quận nối mạng quản lý tạm trú NNN giữa PA72 và công an các quận

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Mở rộng, nâng cấp tổng 18 quận nối mạng quản lý tạm trú NNN giữa PA72 và công an các quận;
  • Nguồn vốn: Nguồn 30% lệ phí xuất nhập cảnh được trích lại CATP;
  • Bên mời thầu: Công an thành phố Hồ Chí Minh;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30 ngày 31/07/2015 đến 08 giờ 30 ngày 07/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Tài Chính – Công an Tp.Hồ Chí Minh – số 676 Đường 3/2, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 30 ngày 07/08/2015.