Mời Thầu: Thi công xây Lắp và Lắp đặt thiết bị công trình: Nâng cấp, cải tạo đường dây 220KV Việt Trì – Vĩnh Yên

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý dự án phát triển toàn diện kinh tế xã hội thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

– Địa chỉ:

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo đường dây 220KV Việt Trì – Vĩnh Yên đoạn đi qua đường Phù Đổng để giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường Phù Đổng (Đoạn từ nút giao D8 đến nút giao với đường Trường Chinh), thành phố Việt Trì

4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án phát triển toàn diện kinh tế xã hội thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

5. Tên gói thầu:  Gói thầu số 01: Thi công xây Lắp và Lắp đặt thiết bị công trình: Nâng cấp, cải tạo đường dây 220KV Việt Trì – Vĩnh Yên đoạn đi qua đường Phù Đổng để giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường Phù Đổng (đoạn từ nút giao D8 đến nút giao với đường Trường Chinh), thành phố Việt Trì.

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây Lắp và Lắp đặt thiết bị công trình: Nâng cấp, cải tạo đường dây 220KV Việt Trì – Vĩnh Yên đoạn đi qua đường Phù Đổng để giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường Phù Đổng (đoạn từ nút giao D8 đến nút giao với đường Trường Chinh), thành phố Việt Trì;
  • Thuộc Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường dây 220KV Việt Trì – Vĩnh Yên đoạn đi qua đường Phù Đổng để giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường Phù Đổng (Đoạn từ nút giao D8 đến nút giao với đường Trường Chinh), thành phố Việt Trì;
  • Nguồn vốn: vốn đối ứng ngân sách Tỉnh (theo Quyết định 3026/OD-UBND ngày 28/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) và huy động các Nguồn vốn hợp pháp khác;
  • Bên mời thầu: Ban quản lý dự án phát triển toàn diện kinh tế xã hội thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 31/07/2015 đến 08 giờ 30 ngày 12/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban quản lý dự án phát triển toàn diện kinh tế – xã hội thành phố Việt Trì, số 1166 Đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 12/08/2015.