Mời Thầu: Xây dựng và Lắp đặt thiết bị trạm bơm Đồi Khoai

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Ban quản lý dự án Sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi Công ty TNHH MTV KTCT thỉty lợi tỉnh Ninh Bình

– Địa chỉ: số 2, đường Trần Hung Đạo, phố Bình Hà, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình;

–  Điện thoại: 0303.625.108; Fax: 0303.625.090.

2. Tên dự án: Xây dụng trạm bơm Đồi Khoai

4. Chủ đầu tư:  Ban quản lý dự án Sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi tỉnh Ninh Bình

5. Tên gói thầu: Xây dựng và Lắp đặt thiết bị trạm bơm Đồi Khoai

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Xây dụng và Lắp đặt thiết bị trạm bơm Đồi Khoai;
  • Thuộc Dự án: Xây dụng trạm bơm Đồi Khoai;
  • Nguồn vốn: Nguồn khấu hao tài sản của Cõng ty và các nguôn vốn hợp pháp khác;
  • Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi tỉnh Ninh Bình
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 04/08/2015 đến 08 giờ 00 ngày 17/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: Trụ sở Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi Ninh Bình, số 2, đường Trần Hung Đạo, phố Bình Hà, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0303.625.108; Fax: 0303.625.090;
  • Giá bán: 1.500.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 17/08/2015.