Mời Thầu: Cải tạo, xây dựng hạ tầng sân bóng Trung tâm xã Hoa Động

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: ủy ban nhân dân xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

– Địa chỉ: Trụ sở ủy ban nhân dân xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án:  Sân thể dục thể thao trung tâm xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

4. Chủ đầu tư: ủy ban nhân dân xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

5. Tên gói thầu: Gói thầu Số 03: cải tạo, xây dựng hạ tầng sân bóng

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ vầ siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu Số 03: cải tạo, xây dựng hạ tầng sân bóng (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ vầ siêu nhỏ);
  • Thuộc dự án: Sân thể dục thể thao trung tâm xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng;
  • Nguồn vốn: NSNN và các Nguồn vốn khác;
  • Bên mời thầu: ủy ban nhân dân xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 15 giờ 00 ngày 11/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trụ sở ủy ban nhân dân xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng;
  • Giá bán: 1.000.000 Đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 ngày 11/08/2015.