Mời Thầu: Xây lắp nhà lớp học 5 phòng học Trường Mầm non An Dương

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã An Dương

– Địa chỉ: thôn Bùng, xã An Dương, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang;

–  Điện thoại: 0240.3.605.616.

2. Tên dự án: Trường Mầm non An Dương 2 xã An Dương, huyện Tân Yên, hạng mục: Nhà lớp học 5 phòng học

4. Chủ đầu tư: UBND xã An Dương

5. Tên gói thầu:  Xây Lắp

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Xây Lắp (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án : Trường Mầm non An Dương 2 xã An Dương, huyện Tân Yên, hạng mục: Nhà lớp học 5 phòng học;
  • Nguồn vốn: Ngân sách xã và cấp trên hỗ trợ;
  • Bên mời thầu: UBND xã An Dương;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 31/07/2015 đến 08 giờ 30 ngày 12/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: UBND xã An Dương, thôn Bùng, xã An Dương, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240.3.605.616;
  • Giá bản: 1.500.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 12/08/2015.