Mời Thầu: Đầu tư xây dựng Doanh trại Trung đoàn BB271/Sư đoàn BB5/QK7

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Sư đoàn BB5/Quân khu 7

– Địa chỉ: Sư đoàn BB5/Quân khu 7 – Xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: ĐTXD Doanh trại Trung đoàn BB271/Sư đoàn BB5/QK7

4. Chủ đầu tư: Sư đoàn BB5/Quân khu 7

5. Tên gói thầu: Gói thầu XL-02: Nhà tổng trạm thông tin 18, Nhà trực ban, Nhà chiêu đãi sở, Nhà phạt kỷ luật, Nhà kho hậu cần, Nhà kho kỹ thuật, Nhà kho xăng dầu, Hệ thống sân đường, cổng chính, cấp điện, cấp thoát nước tổng thể

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu XL-02 : Nhà tổng trạm thông tin 18, Nhà trực ban, Nhà chiêu đãi sở, Nhà phạt kỷ luật, Nhà kho hậu cần, Nhà kho kỹ thuật, Nhà kho xăng dầu, Hệ thống sân đường, cổng chính, cấp điện, cấp thoát nước tổng thể;
  • Thuộc Dự án: ĐTXD Doanh trại Trung đoàn BB271/Sư đoàn BB5/QK7;
  • Nguồn vốn: Ngân sách Quốc phòng;
  • Bên mời thầu: Sư đoàn BB5/Quân khu 7;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 01/08/2015 đến 13 giờ 30 ngày 11/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Sư đoàn BB5/Quân khu 7 – Xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 ngày 11/08/2015.