Mời Thầu: Thi công xây dựng cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Bảo Thắng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai

– Địa chỉ: Tầng 7, trụ sở khối 6, phường Nam Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

–  Điện thoại: 0203 820 022; Fax: 0203 820 968.

2. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ huyện Bảo Thắng

4. Chủ đầu tư: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai

5. Tên gói thầu: Thi công xây dựng

(Gói thầu dành cho nhà thầu là Doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Thi công xây dựng (Gói thầu dành cho nhà thầu là Doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ huyện Bảo Thắng;
  • Nguồn vốn: Kinh phí Trung ương ủy quyền + vốn khác;
  • Bên mời thầu: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 31/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 10/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Kế hoạch Tài chính sở Lao động Thương binh và Xã hội; Tầng 7, trụ sở khối 6, phường Nam Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai;
  • Điện thoại: 0203 820 022; Fax: 0203 820 968;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 10/08/2015.