Mời Thầu: Phần xây Lắp công trình nhà học 3 tầng 12 phòng trường THCS

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

– Địa chỉ: Văn phòng UBND phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;

–  Điện thoại:  0383 866 157.

2. Tên dự án: Nhà học 3 tầng 12 phòng trường THCS Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai

4. Chủ đầu tư: UBND phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

5. Tên gói thầu: Gói Số 01: Phần xây Lắp công trình

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói Số 01: Phần xây Lắp công trình;
  • Thuộc Dự án: Nhà học 3 tầng 12 phòng trường THCS Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai;
  • Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, thị xã hỗ trợ; Ngân sách phường và huy động các Nguồn vốn hợp pháp khác;
  • Bên mời thầu: UBND phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 01/08/2015 đến 08 giờ 00 ngày 12/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Văn phòng UBND phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;
  • Điện thoại: 0383 866 157;
  • Giá bán: 1 .000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 12/08/2015.