Mời chào hàng: Nhà làm việc của Ban chỉ huy Quân sự xã Ea Lai

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban chỉ huy Quân sự huyện M’drăk

– Địa chỉ: thị trấn M’drăk, huyện M’drăk, tỉnh Đăk Lăk;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Nhà làm việc Ban chì huy Quân sự cấp xã huyện M’đrăk

4. Chủ đầu tư: Ban chỉ huy Quân sự huyện M’drăk

5. Tên gói thầu: : Nhà làm việc của Ban chỉ huy Quân sự xã Ea Lai

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Nhà làm việc của Ban chỉ huy Quân sự xã Ea Lai (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Nhà làm việc Ban chỉ huy Quân sự cấp xã huyện M’đrăk;
  • Nguồn vốn: NS tỉnh;
  • Bên mời thầu: Ban chỉ huy Quân sự huyện M’drăk;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thơi gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 08 giờ 00 ngày 07/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban chỉ huy Quân sự huyện IVTdrăk, thị trấn M’drăk, huyện M’drăk, tỉnh Đăk Lăk;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 00 ngày 07/08/2015.