Mời Thầu: Xây lắp nhà công vụ, nhà chính và các công trình phụ trợ

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

– Địa chỉ: Số 280 đường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

–  Điện thoại: 0240.3855.266; Fax: 0240.3854.554.

2. Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Tân Yên tinh Bắc Giang

4. Chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

5. Tên gói thầu:  Gói thầu xây Lắp Số 2 ( Nhà công vụ, nhà chính và các công trình phụ trợ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu xây Lắp Số 2 ( Nhà công vụ, nhà chính và các công trình phụ trợ);
  • Thuộc dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Tân Yên tinh Bắc Giang;
  • Nguồn vốn: vốn ngân sách Nhà nước;
  • Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 08 giờ 00 ngày 12/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Hành chính quản trị – Tài vụ- Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, Số 280 đường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;
  • Điện thoại: 0240.3855.266; Fax: 0240.3854.554;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 12/08/2015.