Mời Thầu: Xây lắp Trường THCS Tân Phong, Kiến Thụy

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

– Địa chỉ:

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Trường THCS xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy. Hạng mục: xây dựng 2 phòng học, 6 phòng chức năng, các hạng mục phụ trợ

4. Chủ đầu tư: UBND xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

5. Tên gói thầu: Xây Lắp

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Xây Lắp;
  • Thuộc Dự án: Trường THCS xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy. Hạng mục: xây dựng 2 phòng học, 6 phòng chức năng, các hạng mục phụ trợ;
  • Nguồn vốn: NSTP + NS huyện, xã;
  • Bên mời thầu: UBND xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 08 giờ 00 ngày 10/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: UBND xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng;
  • Điện thoại: (031) 3881269;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 10/08/2015.