Mời Thầu: Cải tạo, sửa chữa KTX, nhà ăn – Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

– Địa chỉ: phố Lê Văn Hưu, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

–  Điện thoại: (037) 3823396.

2. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa KTX, nhà ăn – Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

4. Chủ đầu tư: Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

5. Tên gói thầu: Thi công xây Lắp và cung cấp, Lắp đặt thiết bị công trình cải tạo, sửa chữa KTX, nhà ăn – Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Thi công xây Lắp và cung cấp, Lắp đặt thiết bị công trình cải tạo, sửa chữa KTX, nhà ăn – Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Cải tạo, sửa chữa KTX, nhà ăn – Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn;
  • Nguồn vốn: CT MTQG GD&ĐT;
  • Bên mời thầu: Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 01/08/2015 đến 13 giờ 30 ngày 11/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, phố Lê Văn Hưu, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
  • Điện thoại: (037) 3823396;
  • Glá bán: 1.000.000 đóng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 ngày 11/08/2015.