Mời Thầu: Đầu tư hệ thống thư viện điện tử cho Trung tâm Thông tin Học liệu & phòng học đa năng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng

– Địa chỉ:  143 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng;

–  Điện thoại:  0511.3841557; Fax: 0511.3842314.

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm Thông tin Học liệu và phòng học đa năng

4. Chủ đầu tư:  Trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng

5. Tên gói thầu: Hệ thống thư viện điện tử

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Hệ thống thư viện điện tử;
  • Thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm Thông tin Học liệu và phòng học đa năng;
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước;
  • Bên mời thầu: Trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 31/07/2015 đến 08 giờ 30 ngày 20/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: 143 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng;
  • Điện thoại: 0511.3841557; Fax: 0511.3842314;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 20/08/2015.