Mời chào hàng: Xây lắp Nhà ở cán bộ lực lượng vũ trang Bộ Chỉ huy biên phòng Phú Yên

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên

– Địa chỉ: Số 05 đường Độc Lập, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

–  Điện thoại:

2. Tên dự án:  Nhà ở cán bộ lực lượng vũ trang thuộc Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Phú Yên

4. Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên

5. Tên gói thầu:  Gói thầu số 04XL: Xây Lắp toàn bộ công trình: Nhà ở cán bộ lực lượng vũ trang thuộc Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Phú Yên

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Gói thầu số 04XL: Xây Lắp toàn bộ công trình: Nhà ở cán bộ lực lượng vũ trang thuộc Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Phú Yên (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Nhà ở cán bộ lực lượng vũ trang thuộc Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Phú Yên;
  • Nguồn vốn: Huy động từ quỹ đất (thu tiền giao đất cho cán bộ lực lượng vũ trang thuộc Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh);
  • Bên mời thầu: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 11/08/2015 đến 08 giờ 00 ngày 19/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, Số 05 đường Độc Lập, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
  • Giá bán: 1.000.000 Đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSDX: 08 giờ 00 ngày 19/08/2015.