Mời Thầu: Mua trang thiết bị phòng thí nghiệm cho Cơ quan Thú y Vùng VI

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Cơ quan Thú y Vùng VI

– Địa chỉ: 521/1 Hoàng Văn Thụ P.4, q. Tân Bình TP. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư:  Cơ quan Thú y Vùng VI

5. Tên gói thầu: Mua trang thiết bị phòng thí nghiệm

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua trang thiết bị phòng thí nghiệm;
  • Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động của đơn vị;
  • Bên mời thầu: Cơ quan Thú y Vùng VI;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 15 giờ 00 ngày 30/07/2015 đến 08 giờ 00 ngày 12/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: 521/1 Hoàng Văn Thụ P.4, q. Tân Bình TP. Hồ Chí Minh;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 12/08/2015.