Kết quả lựa chọn Nhà thầu Dự án: Sửa chữa đường tỉnh 930

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban QLDA – ĐTXD Công trình giao thông

– Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, P.5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;

– Điện thoại/Fax/E-mail: 07113.878.920/ 07113.580.022/bqldasgthg@yahoo.com.

2. Tên dự án: Sửa chữa đường tỉnh 930 (đoạn từ đường cong Út Nam – Thuận Hưng)

B. NỘI DUNG CHÍNH VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

STT

Tên gói thầu Hình thức lực chọn nhà thầu Giá gói thầu (triệu đồng) Giá trúng thầu (triệu đồng) Nhà thầu trúng thầu Quyết định phê duyệt Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1 Sửa chữa đường tỉnh 930 (đoạn từ đường cong Út Nam – Thuận Hưng). 

Đấu thầu rộng rãi một giai đoạn 1 túi hồ sơ

2.048,574 2.044,434 Doanh nghiệp tư nhân Thanh Nhựt 309/QĐ-SGTVT ngày 23/7/2015 Hợp đồng trọn gói

120 ngày