Mời chào hàng: Cung cấp 01 xe chở mủ cao su chuyên dùng loại 5,5 tấn

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

– Địa chỉ: xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai

– Điện thoại/Fax/E-mail: 059 3790023                  Fax: 059 3790024

2. Tên dự án: Đầu tư thiết bị năm 2015

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:                         – Dự án thuộc nhóm A:                      

– Dự án thuộc nhóm B:                                   – Dự án thuộc nhóm C:                      

– Dự án liên doanh:                                         – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:        

                                                                              – Dự án, dự toán khác:                                 X

4. Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh:

Gói thầu số 02: Cung cấp 01 xe chở mủ cao su chuyên dùng loại 5,5 tấn

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH:

– Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông;

– Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Cung cấp 01 xe chở mủ cao su chuyên dùng loại 5,5 tấn;

– Tên dự án: Đầu tư thiết bị năm 2015;

– Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển;

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;

– Thời gian bán HSYC từ 7 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 08 năm 2015 đến trước 8 giờ 00, ngày 17 tháng 08 năm 2015 (trong giờ hành chính);

– Địa điểm bán HSYC: Phòng  Xây dựng cơ bản Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông;

– Địa chỉ: Xã Ia Drăng – Huyện Chư Prông – Tỉnh Gia Lai – Tel:059.3790262;

– Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng chẵn);

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng  Xây dựng cơ bản Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông;

– Địa chỉ: Xã Ia Drăng – Huyện Chư Prông – Tỉnh Gia Lai;

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 ngày 17 tháng 08 năm 2015;

– Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng chẵn);

GIA HẠN GÓI THẦU

– Thời gian bán HSYC từ 7 giờ 30phút, ngày 19 tháng 08 năm 2015 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 08 năm 2015 (trong giờ hành chính)

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 08 năm 2015

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 25 tháng 08 năm 2015 tại Phòng  Xây dựng cơ bản Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông.

           Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.