Mời Chào hàng: Mua sắm nguyên vật liệu, năng lượng, thiết bị, máy móc

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Đại học Công nghệ GTVT

– Địa chỉ: Phòng 205, nhà H3, cơ sở II – Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội;

–  Điện thoại:  (043) 552 7876.

2. Tên dự án: Đề tài KHCN “Nghiên cứu ứng dụng EGR và bộ lọc DPF nhằm giảm mức phát thải các chất độc hại trong khí xả động cơ diesel lắp trên các tàu cỡ vừa và nhỏ”

4. Chủ đầu tư: Trường Đại học Công nghệ GTVT

5. Tên gói thầu: Mua sắm nguyên vật liệu, năng lượng, thiết bị, máy móc

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH:

  • Gói thầu: Mua sắm nguyên vật liệu, năng lượng, thiết bị, máy móc;
  • Thuộc Dự án: Đề tài KHCN “Nghiên cứu ứng dụng EGR và bộ lọc DPF nhằm giảm mức phát thải các chất độc hại trong khí xả động cơ diesel lắp trên các tàu cỡ vừa và nhỏ”;
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước;
  • Bên mời thầu: Trường Đại học Công nghệ GTVT;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 ngày 12/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 19/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng 205, nhà H3, cơ sở II – Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: (043) 552 7876;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 19/08/2015.