Mời chào hàng: Cung cấp trang bị đồng phục cho cộng tác viên bán hàng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Chí nhánh Viettel Hà Nội

– Địa chỉ: số 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội;

–  Điện thoại:  (04) 2859985.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Chí nhánh Viettel Hà Nội

5. Tên gói thầu: Cung cấp trang bị đồng phục cho cộng tác viên bán hàng

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Cung cấp trang bị đồng phục cho cộng tác viên bán hàng;
  • Nguồn vốn: Chi phí hoạt động SXKD;
  • Bên mời thầu: Chí nhánh Viettel Hà Nội;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 12/08/2015 đến 14 giờ 00 ngày 19/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng đầu tư – chi nhánh Viettel Hà Nội – Tập đoàn viễn thông Quân Đội, số 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội;
  • Điện thoại: (04) 2859985;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 19/08/2015.