Mời chào hàng: Mua sắm trang thiết bị, vật tư cho Trung tâm văn hóa

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Yên Viên

– Địa chỉ: UBND xã Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (04) 38784429.

2. Tên dự án: Công trình: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Yên Viên, huyện Gia Lâm

4. Chủ đầu tư: UBND xã Yên Viên

5. Tên gói thầu: Mua sắm: Trang thiết bị, vật tư phục vụ nhu cầu sử dụng và hoạt động của Trung tâm văn hóa

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Mua sắm: Trang thiết bị, vật tư phục vụ nhu cầu sử dụng và hoạt động của Trung tâm văn hóa;
  • Thuộc Dự án: Công trình: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Yên Viên, huyện Gia Lâm;
  • Nguồn vốn: Ngân sách huyện;
  • Bên mời thầu: UBND xã Yên Viên;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngằy 12/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 19/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: UBND xã Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: (04) 38784429;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 19/08/2015.