Mời chào hàng: Mua sắm tài sản, thiết bị làm việc phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Văn phòng HĐND-UBND huyện Thạch Thất

– Địa chỉ: thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội;

–  Điện thoại:  (0433) 842242.

2. Tên dự án: 

4. Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND-UBND huyện Thạch Thất

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm tài sản, thiết bị làm việc phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm tài sản, thiết bị làm việc phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ;
  • Nguồn vốn: Ngân sách huyện;
  • Bên mời thầu: Văn phòng HĐND-UBND huyện Thạch Thất;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 ngày 12/08/2015 đến 09 giờ 30 ngày 19/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Văn phòng HĐND-UBND huyện Thạch Thất, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội;
  • Điện thoại: (0433) 842242;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 30 ngày 19/08/2015.