Mời Thầu: Mua sắm thiết bị luyện tập và thiết bị phục hồi chức năng phục vụ cho diễn viên

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Đoàn xiếc Hà Nội

– Địa chỉ: 25 Thái Thịnh, Đống Đa, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị luyện tập phục vụ cho diễn viên năm 2015

4. Chủ đầu tư:  Đoàn xiếc Hà Nội

5. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị luyện tập và thiết bị phục hồi chức năng phục vụ cho diễn viên luyện tập

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Mua sắm thiết bị luyện tập và thiết bị phục hồi chức năng phục vụ cho diễn viên luyện tập;
  • Thuộc Dự án: Mua sắm trang thiết bị luyện tập phục vụ cho diễn viên năm 2015;
  • Nguồn vốn: NSTP;
  • Bên mời thầu: Đoàn xiếc Hà Nội;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 ngày 12/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 19/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Đoàn Xiếc Hà Nội, 25 Thái Thịnh, Đống Đa, TP. Hà Nội;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 19/08/2015.