Mời chào hàng: Triển khai vắc xin Sởi – rubella trong tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2013 – 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

– Địa chỉ: số 1 Yersin, Hà Nội;

–  Điện thoại: (04) 38214680; Fax: (04) 38213782.

2. Tên dự án: Triển khai vắc xin Sởi – rubella trong tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2013 – 2015

4. Chủ đầu tư: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

5. Tên gói thầu: 

–  Gói thầu 1: Phát sóng thông điệp triển khai vắc xin Sởi-Rubella trong tiêm chủng thường xuyên trên kênh VoV giao thông;

–  Gói thầu 2: INVAPBTL hướng dẫn về tiêm chủng mở rộng;

–  Gói thầu 3: Xây dựng clip lịch tiêm chủng, an toàn tiêm chủng và phát sóng trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu:

         –  Gói thầu 1: Phát sóng thông điệp triển khai vắc xin Sởi-Rubella trong tiêm chủng thường xuyên trên kênh VoV giao thông;

         –  Gói thầu 2: INVAPBTL hướng dẫn về tiêm chủng mở rộng;

         –  Gói thầu 3: Xây dựng clip lịch tiêm chủng, an toàn tiêm chủng và phát sóng trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam

  • Thuộc Dự án: Triển khai vắc xin Sởi – rubella trong tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2013 – 2015;
  • Nguồn vốn: Nguồn viện trợ của Liên minh toàn cầu về vắc xin và tiếm chủng (GAVI);
  • Bên mời thầu: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30 ngày 12/08/2015 đến 17 giờ 00 ngày 18/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Văn phòng tiêm chủng mở rộng Quốc gia, hội trường lớn – Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương, số 1 Yersin, Hà Nội;
  • Điện thoại: (04) 38214680; Fax: (04) 38213782;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng/gói (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSDX: 17 giờ 00 ngày 18/08/2015.