Mời Thầu: Xây lắp đường dây 110kV Mirông So – Phong Thổ

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Ban quản lý dự án lưới điện – Tổng công ty Điện lực miền Bắc

– Địa chỉ: Phòng Chuẩn bị xây dựng (tầng 8) – Ban quản lý dự án lưới điện, số 22 ngõ 399 Âu Cơ, Tây Hồ, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: 04.22161022; Fax: 04.37170971.

2. Tên dự án: Dự án “Đường dây 110kV Mường So – Phong Thổ và dự án Đường dây và TBA 110kV Mường So’’ – Thuộc Dự án: Phân phối hiệu quả (DEP)

4. Chủ đầu tư:  Ban quản lý dự án lưới điện – Tổng công ty Điện lực miền Bắc

5. Tên gói thầu: Gói thầu NPC/DEP-110MS-VV09: Xây lắp đường dây 110kV Mirông So – Phong Thổ (mạch 2) và mở rộng TBA 110kV Phong Thổ (mạch 2); xây lắp đường dây 110kV Nậm Na 3- Mường So

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu NPC/DEP-110MS-VV09: Xây lắp đường dây 110kV Mirông So – Phong Thổ (mạch 2) và mở rộng TBA 110kV Phong Thổ (mạch 2); xây lắp đường dây 110kV Nậm Na 3- Mường So;
  • Thuộc Dự án: Dự án “Đường dây 110kV Mường So – Phong Thổ và dự án Đường dây và TBA 110kV Mường So’’ – Thuộc Dự án: Phân phối hiệu quả (DEP);
  • Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới;
  • Bên mời thầu: Ban quản lý dự án lưới điện – Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 12/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 11/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Chuẩn bị xây dựng (tầng 8) – Ban quản lý dự án lưới điện, số 22 ngõ 399 Âu Cơ, Tây Hồ, TP. Hà Nội. Điện thoại: 04.22161022; Fax: 04.37170971;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thơi điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 11/09/2015.