Mời Thầu: Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

– Địa chỉ: số 43B phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: 043.8252959; Fax: 043.8252955.

2. Tên dự án: Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh

4. Chủ đầu tư: Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

5. Tên gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục: Nhà làm việc, nhà lưu trú công vụ, nhà bảo vệ, nhà xe, trạm bơm, cổng tường rào – kè đá hộc, san Lắp mặt bằng, san đường, cấp điện ngoài nhà, giếng khoan, bể nước

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục: Nhà làm việc, nhà lưu trú công vụ, nhà bảo vệ, nhà xe, trạm bơm, cổng tường rào – kè đá hộc, san Lắp mặt bằng, san đường, cấp điện ngoài nhà, giếng khoan, bể nước;
  • Thuộc Dự án: Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh;
  • Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và địa phương;
  • Bên mời thầu: Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 12/08/2015 đến 10 giờ 00 ngày 22/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, số 43B phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.8252959; Fax: 043.8252955;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 22/08/2015.