Mời chào hàng: Chi phí xây dựng công trình: Nhà văn hóa thôn Văn Quang xã Nghĩa Hương

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Nghĩa Hương

– Địa chỉ: xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (043) 3949274.

2. Tên dự án: Nhà văn hóa thôn Văn Quang xã Nghĩa Hương

4. Chủ đầu tư: UBND xã Nghĩa Hương

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng công trình: Nhà văn hóa thôn Văn Quang xã Nghĩa Hương

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng công trình: Nhà văn hóa thôn Văn Quang xã Nghĩa Hương (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Nhà văn hóa thôn Văn Quang xã Nghĩa Hương;
  • Nguồn vồn: Ngân sách xã và các nguồn vốn hỗ trợ khác;
  • Bên mời thầu: UBND xã Nghĩa Hương;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 12/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 20/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: UBNĐ xã Nghĩa Hương, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội. Điện thoại: (043) 3949274;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 20/08/2015.