Mời chào hàng: Cải tạo phong thí nghiệm tầng 4, nhà C9 Trường Đại học Bách Khoa

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

– Địa chỉ: số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, TP, Hà Nội;

– Điện thoại/Fax: (043) 8683091.

2. Tên dự án: ĐTXD phòng thí nghiệm nghiên cứu thiết kế vi mạch – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

4. Chủ đầu tư: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

5. Tên gói thầu:  Cải tạo phong thí nghiệm tầng 4, nhà C9

(gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Cải tạo phong thí nghiệm tầng 4, nhà C9 (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: ĐTXD phòng thí nghiệm nghiên cứu thiết kế vi mạch – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;
  • Nguồn vốn: Tự bổ sung hợp pháp của Trường;
  • Bên mời thầu: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 12/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 19/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban QL các dự án đầu tư – Phòng 312, nhà C3, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, TP, Hà Nội. Điện thoại/Fax: (043) 8683091;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  •  Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 19/08/2015.