Mời Thầu: Các hạng mục bổ sung kênh Thạch Khôi – Đoàn Thượng và công trình trên kênh

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLDA công trình thuỷ lợi nội đồng

– Địa chỉ: Km số 4, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (Trụ sở Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL tỉnh Hải Dương);

–  Điện thoại:  0320 3897.724.

2. Tên dự án: Tăng cường Quản lý thuỷ lợi và cải tạo các Hệ thống thủy nông

4. Chủ đầu tư: Ban QLDA công trình thuỷ lợi nội đồng

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 05/ĐT-HD: Các hạng mục bổ sung kênh Thạch Khôi – Đoàn Thượng và công trình trên kênh

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 05/ĐT-HD: Các hạng mục bổ sung kênh Thạch Khôi – Đoàn Thượng và công trình trên kênh;
  • Thuộc Dự án: Tăng cường Quản lý thuỷ lợi và cải tạo các Hệ thống thủy nông;
  • Nguồn vốn: vốn vay ADB và vốn đối ứng;
  • Bên mời thầu: Ban QLDA công trình thuỷ lợi nội đồng;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 12/08/2015 đến 08 giờ 30 ngày 11 /09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban QLDA công trình thuỷ lợi nội đồng, Km số 4, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (Trụ sở Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL tỉnh Hải Dương);
  • Điện thoại liên hệ: 0320 3897.724;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 11/09/2015.