Mời chào hàng: Mua sắm máy chủ, máy vi tính và các trang thiết bị kèm theo

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận

– Địa chỉ: 13 Nguyễn Tất Thành, Phan Thiết, Bình Thuận;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận

5. Tên gói thầu: Mua sắm máy chủ, máy vi tính và các trang thiết bị kèm theo của Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Thuận

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Mua sắm máy chủ, máy vi tính và các trang thiết bị kèm theo của Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Thuận;
  • Nguồn vốn: Từ nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Thuận;
  • Bên mời thầu: Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30 ngày 13/08/2015 đến 08 giờ 30 ngày 20/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trung tâm Mua tài sản công – địa chỉ: 13 Nguyễn Tất Thành, Phan Thiết, Bình Thuận;
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 30 ngày 20/08/2015.