Mời Thầu: Cung cấp ắc quy chì kín các tủ nguồn 48 VDC

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung Tâm Điều Độ Hệ Thống Điện Miền Trung

– Địa chỉ: số 80 Duy Tân, TP. Đà Nẵng;

–  Điện thoại: 0511.3632332; Fax: 0511.3630335.

2. Tên dự án: Hệ thống SCADA Điều độ Miền Trung; Hệ thống SCADA/EMS DZ TBA 110KV Đông Hà-Lao Bảo; Tạm tăng HTTT viba và SCADA TBA 110KV Liên Chiểu; Hệ thống thông tin tải ba và SCADA TBA 110KV Hòa Hiệp; Hệ thống SCADA TBA 110KV An Đôn

4. Chủ đầu tư: Trung Tâm Điều Độ Hệ Thống Điện Miền Trung

5. Tên gói thầu: Gói thầu 1: Cung cấp ắc quy chì kín các tủ nguồn 48 VDC

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu 1: Cung cấp ắc quy chì kín các tủ nguồn 48 VDC;
  • Thuộc Dự án: Hệ thống SCADA Điều độ Miền Trung; Hệ thống SCADA/EMS DZ TBA 110KV Đông Hà-Lao Bảo; Tạm tăng HTTT viba và SCADA TBA 110KV Liên Chiểu; Hệ thống thông tin tải ba và SCADA TBA 110KV Hòa Hiệp; Hệ thống SCADA TBA 110KV An Đôn;
  • Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2015;
  • Bên mời thầu: Trung Tâm Điều Độ Hệ Thống Điện Miền Trung;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 13/08/2015 đến 14 giờ 00 ngày 25/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Kế hoạch -Trung Tâm Điều Độ Hệ Thống Điện Miền Trung, số 80 Duy Tân, TP. Đà Nẵng;
  • Điện thoại: 0511.3632332; Fax: 0511.3630335;
  • Giá bán: 1 000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 25/08/2015.