Mời Thầu: Cung cấp Thiết bị và vật liệu điện cho XNKT

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Xí nghiệp Khai thác dầu Khí (XNKT) Liên doanh Việt-Nga “VIETSOVPETRO”

– Địa chỉ: số 15 Lê Quang Định, phường Thống Nhất, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

–  Điện thoại: (064) 3839871/3838662 (số lẻ 5656-Ms. Oanh); Fax. (064) 3597525.

2. Tên dự án: Cung cấp hàng hóa cho XNKT

4. Chủ đầu tư:  Xí nghiệp Khai thác dầu Khí (XNKT) Liên doanh Việt-Nga “VIETSOVPETRO”

5. Tên gói thầu: “Thiết bị và vật liệu điện” – Gói thầu số KT-084/15-VT

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: “Thiết bị và vật liệu điện” – Gói thầu số KT-084/15-VT;
  • Thuộc Dự án: Cung cấp hàng hóa cho XNKT;
  • Nguồn vốn: vốn sản xuất của Vietsovpetro năm 2015;
  • Bên mời thầu: Xí nghiệp Khai thác dầu Khí (XNKT) Liên doanh Việt-Nga “VIETSOVPETRO”;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rống rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 12/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 24/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Thương mại, Xí nghiệp Khai thác dầu khí (XNKTDK), số 15 Lê Quang Định, phường Thống Nhất, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
  • Điện thoại: (064) 3839871/3838662 (số lẻ 5656-Ms. Oanh); Fax. (064) 3597525;
  • Giá bán: 400.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm nghìn đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 24/08/2015.