Mời chào hàng: Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác thu gom rác Mù Cang Chải

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Đội dịch vụ công cộng huyện Mù Cang Chải

– Địa chỉ: Tổ 5- Thị trấn Mù Cang Chải- Huyện Mù Cang Chải- Tỉnh Yên Bái;

–  Điện thoại:  01234.185663- 0915.302.658.

2. Tên dự án: Đội dịch vụ công cộng huyện Mù Cang Chải

4. Chủ đầu tư: Đội dịch vụ công cộng huyện Mù Cang Chải

5. Tên gói thầu: Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác thu gom rác thải trên địa bàn huyện Mù Cang Chải

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác thu gom rác thải trên địa bàn huyện Mù Cang Chải;
  • Nguồn vốn: Nguồn kiến thiết thị chính- Ngân sách huyện năm 2015;
  • Bên mời thầu: Đội dịch vụ công cộng huyện Mù Cang Chải;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30 ngày 12/08/2015 đến 16 giờ 30 ngày 21/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Đội dịch vụ công cộng huyện Mù Cang Chải, Tổ 5- Thị trấn Mù Cang Chải- Huyện Mù Cang Chải- Tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 01234.185663- 0915.302.658;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 16 giờ 30 ngày 21/08/2015.